Delårsrapport januari-september 2011

2011-11-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 935 Mkr (2 047)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,21 kr (4,93)
  • Blandad utveckling i innehaven - hälften i positiv trend, hälften sämre utveckling
  • Tilläggsförvärv av Sophion Bioscience
  • Medisize avyttrat - exitvinst 38 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning -33%

 

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 14 (OBS! riktnummer måste slås).

Stockholm den 9 november 2011
Ratos AB (publ)

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20