Kommuniké från Ratos årsstämma den 5 april 2011

2011-04-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. 

Ratos årsstämma avhölls den 5 april 2011 i Berwaldhallen, Stockholm.

Val av styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Olof Stenhammar valdes till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 10,50 kr per aktie (9,50) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 8 april och utbetalning väntas ske den 13 april 2011.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1
Stämman beslutade om uppdelning av aktier (aktiesplit) där varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden blir den 6 maj 2011, vilket betyder att sista dag för handel före spliten blir den 3 maj. Totalt antal aktier kommer därefter att öka från 162 070 448 till 324 140 896.

Återköp
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, intill nästa årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade att ställa ut högst 650 000 köpoptioner (före aktiesplit) på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 650 000 aktier (före aktiesplit) i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Vidare beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos ska äga rätt att förvärva.

Stämman beslutade även om överlåtelse av totalt högst 8 000 Ratos-aktier (före aktiesplit) av serie B till administrativ personal.

Bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv
Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att, intill nästkommande årsstämma, i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 17,5 miljoner aktier av serie B (före aktiesplit).

För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20