Kallelse till Årsstämma 5 april 2011

2011-02-25

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos årsstämma äger rum tisdagen den 5 april 2011 klockan 17.00 i Berwaldhallen i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 7 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se. Anmälan om deltagande på stämman görs till Ratos senast den 30 mars.

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till www.ratos.se.

Utdelningsförslag

Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 10,50 kr per aktie (9,50) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 8 april och utbetalning beräknas ske den 13 april.

Uppdelning av aktier (aktiesplit) 2:1

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om uppdelning av aktier (aktiesplit) så att varje nuvarande aktie delas upp i två aktier av samma aktieslag. Avstämningsdag vid Euroclear Sweden föreslås vara den 6 maj 2011. Efter genomförd uppdelning av aktier kommer totalt antal aktier i Ratos att öka från 162 070 448 till 324 140 896. Under förutsättning att stämman antar förslaget föreslås antal aktier i bolagsordningen artikel 5 ändras till att vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Återköp

Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 4% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram

Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 650 000 köpoptioner (före eventuellt beslut om aktiesplit) på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 650 000 aktier (före eventuellt beslut om aktiesplit) i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.

Vidare föreslår styrelsen att stämman beslutar om överlåtelse av totalt högst 8 000 (före eventuellt beslut om aktiesplit) Ratos-aktier av serie B till administrativ personal.

Förslag till bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv

Styrelsen föreslår, liksom vid årsstämmorna 2009 och 2010, att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta totalt högst 17,5 miljoner aktier (före eventuellt beslut om aktiesplit) av serie B, vilket motsvarar 9,7% av aktierna och 3,1% av rösterna (efter fullt utnyttjande av mandatet) och gäller fram till nästa årsstämma.

För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Anders Oscarsson, Ordförande i Valberedningen, 0734-22 16 15