Delårsrapport januari-mars 2011

2011-05-05

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 699 Mkr (247)
  • Resultat per aktie före utspädning 3,84 kr (0,81)
  • Blandad men tillfredsställande underliggande utveckling i innehaven
  • Förvärv av Finnkino
  • Omfinansiering av Anticimex och Arcus-Gruppen
  • Exit slutförd av Camfil och Superfos - sammanlagd exitvinst 486 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning 0%
  • Split 2:1 genomförd

 


Stockholm den 5 maj 2011
Arne Karlsson
VD


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20