Delårsrapport januari-juni 2011

2011-08-19

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 889 Mkr (597)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,18 kr (1,07)
  • Blandad utveckling i innehaven
  • Förvärv av Finnkino
  • Utdelning i Anticimex och Arcus-Gruppen
  • Exits av Camfil och Superfos slutförda - sammanlagdexitvinst 487 Mkr
  • Medisize avyttrat efter periodens slut - exitvinst 40 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning 2%

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås).

All information relaterad till delårsrapporten finns här.

 

Stockholm den 19 augusti 2011
Ratos AB (publ)

 

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20