Bokslutskommuniké 2010

2011-02-17

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 • Resultat före skatt 2 868 Mkr (1 375)
 • Resultat per aktie före utspädning 14,18 kr (5,32)
 • Förslag till utdelning 10,50 kr per aktie (9,50)
 • Förslag till aktiesplit 2:1
 • Blandad men tillfredsställande underliggande utveckling i innehaven
 • Förvärv av Biolin Scientific, HL Display, KVD Kvarndammen och Stofa
 • Större tilläggsförvärv i EuroMaint (RSM Group) och AH Industries (RM Group)
 • Exit av Haglöfs och 11% i Lindab - exitvinst totalt 1 320 Mkr
 • Avtal om försäljning av Superfos
 • Efter periodens slut har Camfil avyttrats - exitvinst 586 Mkr
 • Ratos-aktiens totalavkastning +40%

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås).


Stockholm den 17 februari 2011

Arne Karlsson
VD


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20