Antal A- och B-aktier i Ratos

2011-05-31

Denna information offentliggörs enligt 4 kap. 9§ lagen om handel med finansiella instrument.

Årsstämman 2011 beslutade om en aktiesplit, dvs att varje Ratos-aktie delas upp i två aktier. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden var den 6 maj 2011, och sista dag för handel före split var den 3 maj.

Efter aktiespliten uppgår totalt antal aktier i Ratos till 324 140 896, varav 84 637 060 A-aktier (78% av rösterna) och 239 503 836 B-aktier (22% av rösterna). Totalt antal röster är 108 587 444.

För ytterligare information:
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63