Samtliga villkor för Ratos erbjudande till aktieägarna i HL Display har uppfyllts

2010-07-20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

 

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos förvärv av HL Display har godkänts av relevanta konkurrensmyndigheter. Det innebär att erbjudandet förklaras ovillkorat och att Ratos därmed kommer att fullfölja erbjudandet till aktieägarna i HL Display enligt tidigare kommunicerad tidplan. Ratos slutför därmed också förvärvet av familjen Remius aktier.

Ratos offentliggjorde den 2 juni 2010 ett erbjudande i enlighet med bestämmelserna om budplikt till aktieägarna i HL Display om att förvärva samtliga utestående aktier mot kontant ersättning om 49 kronor per aktie. Erbjudandet var villkorat av godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter. Ratos har nu erhållit dessa godkännanden varför samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts. Ratos kommer därmed att fullfölja erbjudandet i enlighet med den tidplan som sedan tidigare kommunicerats. Eftersom erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare som accepterat erbjudandet eller kommer att acceptera erbjudandet, inte rätt att återkalla sina accepter.

Ordinarie acceptperiod för erbjudandet fortsätter löpa fram till och med den 13 augusti 2010. För de aktieägare i HL Display som accepterar erbjudandet fram till dess, beräknas redovisning av likvid att påbörjas den 20 augusti 2010.

Offentliggörande av utfallet i erbjudandet, inklusive slutlig anslutningsgrad, beräknas ske den 16 augusti 2010.
Som anges i erbjudandehandlingen förbehåller sig Ratos rätten att förlänga acceptperioden samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. En förlängning av acceptperioden kommer inte att fördröja redovisningen av likvid för de som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptperiod.


Stockholm den 20 juli 2010
Ratos AB
Styrelsen


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63