Rättelse av Ratos pressmeddelande den 23 december 2010 med anledning av det offentliga uppköpserbjudandet avseende Biolin Scientific

2010-12-30

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller personer i något annat land, där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare erbjudandehandling, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos innehav av aktier i Biolin Scientific per den 23 december 2010 uppgick till 23 424 074 aktier, motsvarande 88,12% av samtliga aktier och röster i Biolin Scientific. Erbjudandet kvarstår ovillkorat.

Den 23 december 2010 offentliggjorde Ratos genom pressmeddelande att Ratos uppköpserbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Biolin Scientific fullföljts, då samtliga villkor för erbjudandets fullföljande enligt pressmeddelandet uppfyllts. I samband med redovisning av likvid enligt erbjudandet har det dock visat sig att en aktiepost av misstag dubbelräknats och att sammanräkningen av Ratos innehav av Biolin-aktier kommit att inkludera 1 000 000 fler aktier i Biolin Scientific än det verkliga antalet. Per den 23 december 2010 innehade således Ratos 23 424 074 aktier och konvertibler i Biolin Scientific, motsvarande 88,12% av samtliga aktier och röster i Biolin Scientific (efter full utspädning) och inte, som angavs i pressmeddelandet, 24 424 074 aktier och konvertibler i Biolin Scientific, motsvarande 91,89% av samtliga aktier och röster i Biolin Scientific (efter full utspädning).

Det felaktigt redovisade antalet aktier som innehades av Ratos den 23 december 2010 påverkar inte Ratos fullföljande av erbjudandet som således kvarstår ovillkorat, då Ratos har frånfallit rätten att göra fullföljandevillkor gällande.

Som tidigare kommunicerats har Ratos beslutat förlänga acceptperioden för erbjudandet t o m den 12 januari 2011. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 19 januari 2011. Med hänsyn till det inträffade har Ratos beslutat att ge aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptfristen rätt att återkalla sina accepter t o m kl 17.00 den 12 januari 2011.

I övrigt hänvisas till den erbjudandehandling som Ratos offentliggjort i anledning av erbjudandet.

 

För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD Ratos, 0703-79 79 79