Ratos säljer hälften av innehavet i Lindab - exitvinst ca 540 Mkr

2010-11-09

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har idag avyttrat 8 850 000 aktier i Lindab International AB (publ). Försäljningsbeloppet uppgår till 867 Mkr, motsvarande 98 kr per aktie, och exitvinsten till cirka 540 Mkr. Ratos äger efter försäljningen drygt 11% av aktierna i Lindab och har förbundit sig att fram till och med den 9 februari 2011 inte sälja ytterligare aktier i Lindab.

Ratos köpte tillsammans med Skandia Liv och Sjätte AP-fonden ut Lindab från börsen 2001. Under 2006 åternoterades bolaget. I samband med noteringen sålde Ratos drygt hälften av sitt innehav och har sedan dess haft en ägarandel om cirka 22% räknat på totalt antal aktier.

Efter dagens försäljning äger Ratos 8 849 157 aktier i Lindab motsvarande drygt 11% av det totala antalet aktier.

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20