Ratos refinansierar innehavet i HL Display - frigör ca 400 Mkr

2010-08-31

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos har beslutat att refinansiera innehavet i HL Display, vilket innebär att Ratos erhåller en kontantutbetalning om ca 400 Mkr. Refinansieringen genomförs för att anpassa kapitalstrukturen i HL Display till den nya ägarstrukturen med Ratos som huvudägare.

Refinansieringen av Ratos ägande i HL Display görs genom att Ratos tar upp ett lån i ett av Ratos helägt dotterbolag med Ratos aktier i HL Display som säkerhet. Refinansieringen påverkar inte HL Displays AB (publ) balansräkning, men innebär att Ratos erhåller ca 400 Mkr. Ratos koncernmässigt bokförda värde för HL Display kommer därmed att justeras ned med sammantaget ca 400 Mkr. För Ratos del innebär refinansieringen ingen koncernmässig resultateffekt. De lån som idag finns i HL Display AB (publ) kommer att kvarstå.

Ratos ägde vid den förlängda acceptperiodens slut den 27 augusti, 99,3% av kapitalet och 99,7% av rösterna i HL Display.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20