Ratos offentliggör erbjudandehandling

2010-11-30

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller personer i något annat land, där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare erbjudandehandling, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos offentliggör idag erbjudandehandlingen avseende Ratos kontanterbju­dande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Biolin Scientific att överlåta samtliga aktier och konvertibler i Biolin Scientific till Ratos.

Erbjudandehandlingen kommer att distribueras till direktregistrerade aktieägare och konvertibel­innehavare i Biolin Scientific och kan beställas hos ABG Sundal Collier per telefon 08-566 286 00. Erbjudandehandlingen tillhandahålls också av Ratos, Drottninggatan 2, 111 96 Stockholm, ABG Sundal Collier, Regeringsgatan 65, 5tr, 103 89 Stockholm och Remium, Kungsgatan 12-14, 111 35 Stockholm. Erbjudandehandlingen finns även tillgänglig på www.ratos.se, www.abgsc.se samt www.remium.se.

Anmälningsperioden för erbjudandet förväntas löpa från och med den 1 december 2010 till och med den 21 december 2010.


Stockholm den 30 november 2010
Ratos AB
Styrelsen

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20