MENY
Meny
Aktien 2020-07-10 10:54 RATOS B 26,08 SEK

Ratos lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 11,50 kr per aktie respektive konvertibel i Biolin Scientific

Viktigt meddelande

Du kommer att visas webbsidor som inte är avsedda att publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller något annat land där distributionen eller erbjudandet kräver ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag eller strider mot lagstiftningen i sådant land. Genom att klicka "Jag accepterar" nedan accepterar du följande villkor. Genom att klicka "Jag accepterar" nedan accepterar du följande villkor.

Materialet på denna webbplats tillhandahålls enbart i informationssyfte och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en uppmaning att köpa, några värdepapper, i något land där ett sådant erbjudande, uppmaning eller försäljning skulle strida mot lagar eller regler i landet ifråga. Denna webbplats, informationen och dokumenten på denna webbplats samt det erbjudande till vilket dessa dokument är hänförliga till riktas inte till personer vars deltagande i erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver dem som krävs enligt svensk lag. Offentliggörandet av erbjudandet och annat därtill hörande material får inte distribueras i något land där distributionen eller erbjudandet kräver ytterligare åtgärder enligt ovan eller strider mot lagstiftningen i sådant land.

Tvist som uppstår med anledning av erbjudandet eller offentliggörande av denna information skall avgöras uteslutande av svenska domstolar med tillämpning av svensk lag och med Stockholms tingsrätt som första instans.

Jag bekräftar att jag har läst informationen, villkoren och anvisningarna på denna webbplats och att jag accepterar dessa. Jag bekräftar att jag inte är bosatt i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller något annat land i vilket distribution eller accept av erbjudandet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådant land eller där distributionen eller erbjudandet förutsätter ytterligare dokumentation, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Med Amerikas Förenta Stater avses: Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia.

Vänligen klicka ”Jag accepterar” nedan för att bekräfta att du godkänner ovanstående