Ratos har erhållit över 90% av kapitalet och rösterna i HL Display

2010-08-16

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller Japan. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Ratos erbjudande till aktieägarna i HL Display har accepterats av aktieägare representerande 3 039 486 aktier av serie B, motsvarande 9,8% av kapitalet och 4,8% av rösterna. Tillsammans med aktier förvärvade utanför erbjudandet äger Ratos 98,7% av kapitalet och 99,4% av rösterna i HL Display. Acceptperioden förlängs till och med den 27 augusti 2010.

Ratos offentliggjorde i enlighet med bestämmelserna om budplikt den 2 juni 2010 ett erbjudande till aktieägarna i HL Display om att förvärva samtliga utestående aktier mot kontant ersättning om 49 kronor per aktie. Den 20 juli 2010 offentliggjordes att godkännande erhållits från relevanta konkurrensmyndigheter och att samtliga villkor för erbjudandet uppfyllts och att därmed erbjudandet fullföljs.

Den 2 juni 2010 ägde Ratos (inklusive det avtalade förvärvet av familjen Remius aktier) 3 652 096 aktier av serie A och 13 982 048 aktier av serie B, motsvarande 57,0% av kapitalet och 79,1% av rösterna i HL Display. Efter offentliggörande av erbjudandet har Ratos förvärvat 9 859 651 aktier av serie B (motsvarande 31,9% av kapitalet och 15,5% av rösterna) utanför erbjudandet på NASDAQ OMX. Förvärven har skett till ett högsta pris om 49 kronor per aktie. Totalt äger Ratos nu 98,7% av kapitalet och 99,4% av rösterna i HL Display och kan komma att förvärva ytterligare aktier i HL Display på marknaden.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs acceptperioden till och med den 27 augusti 2010 klockan 17:00.

För de aktieägare i HL Display som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptperiod förväntas redovisning av likvid påbörjas den 20 augusti 2010. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda accept­perioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 3 september 2010. Som anges i erbjudandehandlingen förbehåller sig Ratos rätten att förlänga acceptperioden samt att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid.

Då Ratos innehar över 90% av kapital och röster i HL Display avser Ratos att inom kort påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i HL Display samt verka för en avnotering av HL Displays aktie från NASDAQ OMX Stockholm.


För ytterligare information
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20