Ratos fullföljer erbjudandet till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Biolin Scientific

2010-12-23

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden och NASDAQ OMX Stockholms regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och inte heller godkänns accepter av) personer i dessa länder eller personer i något annat land, där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle kräva ytterligare erbjudandehandling, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

Aktieägare och konvertibelinnehavare representerande 16 811 845 aktier i Biolin Scientific, motsvarande 63,25%1 av kapitalet och rösterna, har accepterat Ratos erbjudande. Detta innebär att Ratos nu, inkluderande aktier som Ratos förvärvat genom de avtal Ratos ingick med Farstorp Invest AB och Bo Håkansson före erbjudandets offentliggörande, innehar totalt 24 424 074 aktier och konvertibler i Biolin Scientific, motsvarande 91,89%1 av kapitalet och rösterna. Eftersom samtliga villkor för erbjudandets fullföljande därmed är uppfyllda har Ratos beslutat att fullfölja erbjudandet. Ratos har även beslutat förlänga acceptperioden till och med den 12 januari 2011.

Ratos offentliggjorde den 29 november 2010 ett erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Biolin Scientific om att förvärva samtliga aktier och konvertibler mot en kontant ersättning om 11,50 kronor per aktie respektive konvertibel. Acceptperioden för erbjudandet löpte den 1-21 december 2010.

För att möjliggöra deltagande i erbjudandet för de aktieägare och konvertibelinnehavare som ännu inte accepterat erbjudandet förlängs acceptperioden till och med den 12 januari 2011 klockan 17:00.

För de aktieägare och konvertibelinnehavare i Biolin Scientific som accepterat erbjudandet under ordinarie acceptperiod förväntas redovisning av likvid påbörjas den 28 december 2010. För de som accepterar erbjudandet under den förlängda acceptperioden beräknas redovisning av likvid kunna påbörjas den 19 januari 2011. Eftersom erbjudandet nu är ovillkorat har de aktieägare och konvertibelinnehavare som accepterar erbjudandet inte rätt att återkalla sina accepter.

Då Ratos innehar över 90% av kapital och röster i Biolin Scientific avser Ratos att inom kort påkalla tvångsinlösen av resterande aktier i Biolin Scientific samt verka för en avnotering av Biolin Scientifics aktie från NASDAQ OMX Stockholm.

1 Räknat efter full utspädning.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, gm Nina Aggebäck, 076-125 09 01
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 0733-80 22 63