Kallelse till extra bolagsstämma i Ratos

2010-09-06

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos håller extra bolagsstämma den 6 oktober 2010 kl 17.00 i Norra Latin, Drottninggatan 71B i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 7 september tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se.

Bakgrund
Ratos arbetar aktivt för att ekonomiska incitament ska finnas för styrelse och ledande befattningshavare i de bolag Ratos äger. Enligt Leo-lagen kan beslut om aktierelaterade incitamentsprogram i dotterbolag till ett aktiemarknadsbolag endast ske om beslutet godkänns med särskilt kvalificerad majoritet av bolagsstämma i aktiemarknadsbolaget.

Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om godkännande avseende överlåtelse av aktier i dotter­bolaget HL Förvaltning i Stockholm AB till anställda m fl i HL Display-koncernen. Förslaget omfattar högst 3 000 stamaktier motsvarande högst 2% av antalet aktier och andelen röster i HL Förvaltning i Stockholm AB.

Styrelsen förelår även bolagsstämman att fatta beslut om godkännande avseende överlåtelse av högst 2 825 000 aktier, motsvarande högst 1,6%, i dotterbolaget Stofa Holding ApS till anställda m fl i Stofa Holding-koncernen.

För ytterligare information
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20