Kallelse till Årsstämma 15 april 2010

2010-03-04

Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 15 april 2010 klockan 17.30 i Berwaldhallen i Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 16 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se.

Styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg, Per-Olof Söderberg och Margareth Øvrum. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till bolagets hemsida www.ratos.se.

Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 9,50 kr per aktie (9,00) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 20 april och utbetalning väntas då ske den 23 april.

Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.

Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 650 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 650 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Därutöver föreslår styrelsen i likhet med föregående år att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.

Förslag till bemyndigande om nyemission att användas vid förvärv
Styrelsen föreslår, liksom vid föregående årsstämma, att stämman bemyndigar styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 30 miljoner aktier av serie B.


För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Annika Andersson, Ordförande i Valberedningen, 08-787 75 69