Delårsrapport januari-juni 2010

2010-08-20

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

  • Resultat före skatt 597 Mkr (344)
  • Resultat per aktie före utspädning 2,13 kr (1,34)
  • Sammantaget god utveckling i innehaven
  • Bud på utestående aktier i HL Display
  • Förvärv av danska Stofa efter periodens slut
  • Haglöfs avyttrat efter perioden - exitvinst cirka 765 Mkr
  • Ratos-aktiens totalavkastning +10%

Telefonkonferens idag kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås).


Stockholm den 20 augusti 2010
Ratos AB (publ)


Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Ratos revisorer.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20