Beslut att genomföra apportemission

2010-06-11

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Ratos styrelse har med stöd av årsstämmans bemyndigande beslutat att emittera 217 556 B-aktier. De emitterade aktierna utgör 10 procent av det totala vederlaget som skall erläggas för förvärvet av familjen Remius HL Display-aktier, vilket offentliggjordes den 2 juni 2010. Teckningskursen är 196,71 kronor per B-aktie i Ratos, vilket motsvarar Ratos-aktiens volymviktade genomsnittliga betalkurs per den 1 juni 2010 (dvs den sista handelsdagen före offentliggörandet). Det sammanlagda vederlaget för de nyemitterade B-aktierna uppgår till cirka 42,8 Mkr.

Aktieteckning och betalning genom apportegendom bestående av aktier i HL Display kommer att genomföras när förvärvet fullföljs, vilket kommer att ske så snart godkännande från berörda konkurrensmyndigheter erhållits, dock senast den 22 juli 2010.

Genom apportemissionen ökar Ratos aktiekapital med cirka 1,4 Mkr till cirka 1 021 Mkr. Totalt antal aktier kommer att uppgå till 162 070 448 och antalet utestående aktier till 159 237 307.

 

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, Informations- och IR-chef, 08-700 17 20