AH Industries förvärvar RM Group

2010-08-04

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

 

Ratos dotterföretag AH Industries har tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i danska RM Group. Säljare är grundarfamiljen Jørgensen, som kvarstår som ägare i det sammanslagna bolaget med en ägarandel om 10%. Förvärvet sker till ett företagsvärde (Enterprise Value) om ca 325 MDKK varav Ratos i samband med affären tillskjuter ca 225 MDKK i eget kapital.

 

AH Industries är en dansk ledande leverantör av metallkomponenter och tjänster till vindkraft-, offshore- och marinindustrin. Bolaget är specialiserat på tillverkning och bearbetning av tunga metallobjekt med höga krav på precision. Verksamheten bedrivs i fyra affärsområden: AH Flanges, AH Components, AH Projects och AH Transport. AH Industries förvärvades av Ratos 2007 och har ca 200 anställda. 2009 omsatte bolaget 367 MDKK med ett rörelseresultat (EBITA) om 6 MDKK.

 

RM Group är en dansk underleverantör till vindkraft-, cement- och mineralindustrin och är verksamt inom metallbearbetning av större komponenter. Huvuddelen av produktionen sker i Ribe på Jylland (Danmark) samt i Ningbo i Kina. RM Group har ca 220 anställda och proforma för 2009 uppgick omsättningen till ca 488 MDKK och rörelseresultatet (EBITA) till 56 MDKK.

 

Förvärvet av RM Group gör oss till den största underleverantören till vindkraftsindustrin inom våra produktsegment och breddar därtill erbjudandet mot fler sektorer. Dessutom ger förvärvet oss en plattform för att expandera utanför Europa, genom de produktionsanläggningar samt försäljnings- och inköpskanaler som RM Group har, säger AH Industries VD Steffen Busk Jespersen.

- Företagsvärdet (Enterprise Value) för förvärvet uppgår till ca 325 MDKK varav Ratos tillskjuter ca 225 MDKK i eget kapital. Säljaren Ole Jørgensen med familj erhåller även aktier i det sammanslagna bolaget. Ratos ägarandel i den nya koncernen kommer att uppgå till 69%, Ole Jørgensen med familj kommer att äga 10% och AH Industries grundare Arne Hougaard Mikkelsen 16%. Övriga ägare är ledning och styrelse i AH Industries.

Förvärvet är villkorat av berörda konkurrensmyndigheters godkännande och förväntas slutföras under det tredje kvartalet.

 

För ytterligare information:

Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00

Steffen Busk Jespersen, VD AH Industries, +45 7631 11 59

Emma Rheborg, Informations- och IR-chef Ratos, 08-700 17 20