Ratos valberedning och årsstämma 2010

2009-10-09

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 15 april 2010 kl. 17.30 i Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3, Stockholm.
 
I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 2 april 2009 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som sammankallande. I valberedningen ingår:
 
 • Annika Andersson som företrädare för Fjärde AP-fonden
 • Anders Oscarsson som företrädare för AMF Pension
 • Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
 • Jan Söderberg som företrädare för Ragnar Söderbergs stiftelse samt eget och närståendes innehav
 • Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse
 • Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav.
 
I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2010 års årsstämma avseende:
 
 • val av styrelse och styrelseordförande
 • val av revisor (i samarbete med revisionsutskottet)
 • arvode till styrelse och revisorer
 • val av ordförande för stämman
 • principer för tillsättande av kommande valberedning.
 
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till nina.aggeback@ratos.se (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "Ratos Valberedning, Nina Aggebäck, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm".
 
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i början av mars 2010.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45