Förvärv av minoritetspost i Inwido Finland

2009-11-20

Ratos har förvärvat ca 25% av aktierna i Inwido Finland Oy. Köpeskillingen uppgår till 8,7 MEUR och har betalats med 503 640 nyemitterade B-aktier i Ratos.
 
Ratos har förvärvat en minoritetspost motsvarande ca 25% av aktierna i Inwido Finland Oy från Timo Vannas. Med stöd av beslut från Ratos årsstämma 2009 har Ratos styrelse fattat beslut att betalning ska ske genom en riktad nyemission av 503 640 Ratos B-aktier. Teckningskursen är 177,32 kronor per aktie vilket motsvarar den volymvägda genomsnittliga betalkursen på NASDAQ OMX Stockholm den 19 november 2009. Den sammanlagda teckningskursen för de nya B-aktierna uppgår till 89,3 Mkr och betalas med apportegendom bestående av 133 408 aktier i Inwido Finland Oy.
 
Aktieteckning och betalning genomfördes i anslutning till styrelsens emissionsbeslut. Genom apport­emissionen har Ratos aktiekapital ökat med 3,2 Mkr till 1 019,7 Mkr och totalt antal aktier uppgår till 161 852 892.
 
Ratos kommer att sälja vidare samtliga förvärvade aktier i Inwido Finland Oy till Inwido AB, vars ägarandel i Inwido Finland Oy därefter kommer att uppgå till 98%.
 
Ratos förvärvade 2004 den ledande svenska fönster- och ytterdörrtillverkaren Inwido som genom 30 tilläggsförvärv därefter etablerat en stark marknadsposition i Finland, Danmark och Norge. Verksamhet bedrivs även i Storbritannien, Irland, Polen och Ryssland. Elitfönster, Tiivi, Storke, Diplomat och Allan Brothers är några av bolagets varumärken.
 
Gruppen har idag ca 3 430 anställda och hade 2008 en omsättning om 5 639 Mkr och ett rörelseresultat (EBITA) om 323 Mkr. För perioden januari-september 2009 var omsättningen 3 553 Mkr (4 229) och rörelseresultatet 230 Mkr (297).
 
Ratos ägarandel i Inwido uppgår till 96%.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63