Delårsrapport januari-mars 2009

2009-05-07

  • Resultat före skatt 150 Mkr (269)
  • Resultat per aktie före utspädning 0,56 kr (1,46)
  • Blandad men sammantaget tillfredsställande utveckling i innehaven
  • Tilläggsinvestering i DIAB, ägarandel ökad till 94%
  • Ratos-aktiens totalavkastning -7%
 
Stockholm den 7 maj 2009
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.