Delårsrapport januari - juni 2009

2009-08-20

  • Resultat före skatt 344 Mkr (764)
  • Resultat per aktie före utspädning 1,34 kr (3,14)
  • Blandad men sammantaget tillfredsställande utveckling i innehaven
  • Tilläggsinvestering i DIAB, ägarandel ökad till 94%
  • Ratos-aktiens totalavkastning +24%
 
Stockholm den 20 augusti 2009
Ratos AB (publ)
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Ratos revisorer.
  
  
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20