Årsstämma 2 april 2009

2009-04-03

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.

Val av styrelse

Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Som ny styrelseledamot valdes Margareth Øvrum. Olof Stenhammar valdes även till styrelsens ordförande. För en mer ingående presentation av ledamöterna hänvisas till www.ratos.se.

Utdelning

Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 9,00 kr per aktie (9,00) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 7 april och utbetalning väntas ske den 14 april.

Återköp

Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget.

Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.

Incitamentsprogram

Stämman beslutade vidare att ställa ut högst 650 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 650 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.

Vidare beslutade stämman i likhet med föregående år om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.

Kvittnings- eller apportemission att användas vid förvärv

Stämman beslutade om ett bemyndigande till styrelsen att i samband med företagsförvärv fatta beslut om nyemission, genom kvittning eller apport, av Ratos-aktier. Bemyndigandet ska omfatta högst 30 miljoner aktier av serie B.


För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45