Bokslutskommuniké 2008

2009-02-19

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 14 (OBS! Riktnummer måste slås) 
 
Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
 
  •          Resultat före skatt 5 671 Mkr (3 462)
  •          Resultat per aktie före utspädning 32,62 kr (16,66)
  •          Förslag till utdelning 9 kr per aktie (9)
  •          Förslag till bemyndigande om kvittnings- eller apportemission att användas vid förvärv
  •          Tillfredsställande utveckling i innehaven för året som helhet
  •          Hägglunds Drives avyttrat - exitvinst 4 405 Mkr
  •          Ratos-aktiens totalavkastning -20%
 
 
Stockholm den 19 februari 2009
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.