Ratos frigör 473 Mkr genom refinansiering av GS-Hydro

2008-09-02

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal.
 
Ratos har genomfört en refinansiering av det helägda dotterbolaget GS-Hydro, varvid Ratos erhåller en kontantutbetalning om 473 Mkr. Refinansieringen har möjliggjorts av de senaste årens goda utveckling.
 
GS-Hydro är en ledande leverantör av icke-svetsade rörsystem. Produkterna används inom framför allt marin- och offshoreindustrin men även inom pappersindustrin, gruv- och metallindustrin, bil- och flygindustrin samt försvarsindustrin. Huvudkontoret ligger i Finland.
 
- GS-Hydro har haft en stark utveckling under senare år vilket möjliggör den refinansiering som nu genomförs. Bolaget har en stark balansräkning och goda kassaflöden och framtids-utsikterna är fortsatt positiva, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Ratos förvärvade GS-Hydro 2001 i samband med utköpet av Atle från börsen. Sedan dess har bolaget haft en stark utveckling. Omsättningen har ökat från 534 Mkr till 1 311 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) från 52 Mkr till 184 Mkr.
 
Refinansieringen innebär att Ratos erhåller 473 Mkr. Ratos koncernmässigt bokförda värde på GS-Hydro kommer att justeras ned med motsvarande belopp.

Ratos ägarandel i GS-Hydro uppgår till 100%.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08- 700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63