Bokslutskommuniké 2007

2008-02-21

  •         Resultat före skatt 3 462 Mkr (3 234)
  •         Resultat per aktie före utspädning 16,66 kr (15,50)
  •         Förslag till utdelning 9 kr/aktie (5,50 ordinarie + 5,50 extra)
  •         Stark underliggande utveckling i innehaven
  •         Fem nya innehav i portföljen
  •         Avyttringar av Alimak Hek och Bluegarden
  •         Fastighetsförsäljning inom Arcus Gruppen - reavinst 750 Mkr
  •         Ratos-aktiens totalavkastning +14%
 
 
Stockholm den 21 februari 2008
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Emma Rheborg, IR-ansvarig, 08-700 17 20