Årsstämma 9 april 2008

2008-03-06

Ratos årsstämma äger rum torsdagen den 9 april 2008 klockan 17.30 i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 12 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se.
 
Styrelse
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Göran Grosskopf har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. Olof Stenhammar föreslås även som ordförande vid stämman.
 
Av de föreslagna ledamöterna är Olof Stenhammar, som suttit i bolagets styrelse mer än 12 år, och bolagets VD Arne Karlsson beroende ledamöter. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg, är beroende av större ägare. Övriga tre ledamöter är oberoende av Ratos och dess ledning.
 
För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och valberedningens arbete hänvisas till bolagets hemsida www.ratos.se.
 
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 9,00 kr per aktie (f.å 5,50 + 5,50) av serie A och B. Som avstäm­ningsdag för utdelning föreslås den 14 april och utbetalning väntas då ske den 17 april.
 
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolags­stämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.
 
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 750 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner i Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 750 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
 
Därutöver föreslår styrelsen att stämman beslutar om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i nya innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva. Programmet överens­stämmer i allt väsentligt med det av årsstämman 2007 beslutade optionsprogrammet.
 
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45
Sarah McPhee, Ordförande i Valberedningen, 08-696 31 04