Årsstämma 9 april 2008

2008-04-10

Ratos årsstämma avhölls den 9 april 2008 i Berwaldhallen, Stockholm
 
Val av styrelse och revisor
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att omvälja ledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Arne Karlsson (VD), Annette Sadolin, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Olof Stenhammar valdes även till styrelsens ordförande. Göran Grosskopf hade avböjt omval.
 
Av ledamöterna är Olof Stenhammar, som suttit i bolagets styrelse mer än 12 år, och bolagets VD Arne Karlsson beroende av bolaget och dess ledning. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg, är beroende av större ägare.
 
Stämman beslutade om omval av KPMG Bohlins AB med Thomas Thiel som ansvarig revisor t o m årsstämman 2012.
 
Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 9,00 kr per aktie (f.å. 5,50 ordinarie + 5,50 extra) av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 14 april och utbetalning väntas ske den 17 april.
 
Återköp
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget.
 
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.
 
Incitamentsprogram
Stämman beslutade vidare att ställa ut högst 750 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 750 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
 
Vidare beslutade stämman om ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i innehav. Programmet, som i allt väsentlig del överensstämmer med föregående års program, kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.
 
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, ordförande, 08-700 17 45