Ratos valberedning och årsstämma 2008

2007-10-05

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 9 april 2008 kl. 17.30 i Berwaldhallen, Stockholm.
 
I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 11 april 2007 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som sammankallande. I valberedningen ingår:
 
  • Annika Andersson som företrädare för Fjärde AP-fonden
  • Sarah McPhee som företrädare för AMF Pension
  • Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
  • Jan Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
  • Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse
  • Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav.
 
I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2008 års årsstämma avseende:
 
  • val av styrelse och styrelseordförande
  • val av revisor (i samarbete med revisionskommittén)
  • arvode till styrelse och revisorer
  • val av ordförande för stämman.
 
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till lena.elfstrom@ratos.se (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "Ratos Valberedning, Lena Elfström, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm".
 
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske i början av mars 2008.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45