Ratos frigör 500 Mkr genom refinansiering av DIAB

2007-11-28

Informationen är sådan som Ratos ska offentliggöra enligt svensk lag om börs- och clearingverksamhet och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 november 2007 kl 08.30.
 
Ratos och 3i har genomfört en refinansiering av DIAB om totalt 1 000 Mkr, varav Ratos erhåller 500 Mkr. Refinansieringen har möjliggjorts av de senaste årens goda utveckling.
 
DIAB, som till 50% ägs av Ratos, är världsledande inom tillverkning och utveckling av kärnmaterial till konstruktioner för bl a vingar till vindkraftverk, skrov och däck till båtar samt detaljer till flygplan, tåg, bussar och rymdraketer. Kärnmaterialet har en unik kombination av egenskaper såsom låg vikt, hög hållfasthet, isolationsförmåga samt kemisk resistens.
 
Under de senaste fem åren har DIAB haft en stark omsättnings- och resultattillväxt. För 2006 uppgick omsättningen till 1 205 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 258 Mkr.
 
-    DIAB har haft en fantastisk utveckling, vilken nu möjliggör en refinansiering av bolaget. Vi bedömer framtidsutsikterna som fortsatt goda och den refinansiering vi nu gör innebär att bolaget får en mer effektiv kapitalstruktur, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Refinansieringen innebär att det koncernmässigt bokförda värdet för DIAB i Ratos koncernbalans­räkning justeras ned med 500 Mkr. Det bokförda värdet kommer därmed, i kombination med vissa andra strukturella förändringar, att uppgå till ca 325 Mkr baserat på det bokförda värdet per den 30 september 2007. För Ratos del innebär refinansieringen ingen resultatmässig effekt.
 
Refinansieringen av DIAB är villkorad av registrering hos Bolagsverket.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63