Ingen börsnotering av Bisnode

2007-10-30

FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN
Detta pressmeddelande innehåller eller utgör inget erbjudande om försäljning av aktier i Bisnode Business Information Group AB (publ) ("Bisnode"). Aktierna i Bisnode har inte registrerats enligt US Securities Act från 1993 ("US Securities Act") och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA utan att först ha registrerats eller formellt undantagits från reglerna om registreringskrav enligt US Securities Act. Bisnode och de säljande aktieägarna avser inte att registrera värdepapper eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA.
 
 
Bisnode och dess ägare Ratos och Bonnier har beslutat att dra tillbaka erbjudandet att förvärva aktier i Bisnode.
 
När anmälningstiden för erbjudandet att teckna och förvärva aktier i Bisnode gick ut den 29 oktober 2007 hade erbjudandet inte fulltecknats.
 
- Trots att det fanns ett klart intresse från ett stort antal, framförallt nordiska, investerare blev inte erbjudandet fulltecknat. Det beror främst på det volatila marknadsläge som nu råder, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
Ratos blev huvudägare i Bisnode 2005 då Ratos intressebolag Infodata fusionerades med Bonnier Affärsinformation. Bolaget har sedan dess stärkt sin ledande europeiska marknadsposition genom ett tjugotal strategiska förvärv i Europa. Omsättningen uppgick 2006 till 3 293 Mkr och rörelseresultatet (EBITA) till 528 Mkr. Bolaget har totalt knappt 3 000 anställda.
 
- Det är naturligtvis tråkigt att vi inte lyckades fullfölja börsnoteringen av Bisnode. Detta förändrar dock självfallet inte vår positiva syn på bolaget och dess framtidsutsikter. Vi kommer nu tillsammans med Bonnier och företagsledningen att fortsätta utveckla Bisnode vid sidan av börsen, för att skapa ett än större och lönsammare företag, säger Ratos VD Arne Karlsson.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63