Börsnotering av Bisnode

2007-10-15

FÅR EJ OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER SPRIDAS I USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER I JAPAN
Detta pressmeddelande innehåller eller utgör inget erbjudande om att köpa några aktier i Bisnode. Aktierna i Bisnode har inte registreras enligt US Securities Act från 1993 ("US Securities Act") och får inte överlåtas eller erbjudas till försäljning i USA utan att först registreras eller formellt undantas från reglerna om registreringskrav enligt US Securities Act. Erbjudande till allmänheten av aktierna i Bisnode återfinns i ett prospekt som kan erhållas från Bisnode eller säljande aktieägare och som kommer att innehålla detaljerad information gällande Bolaget och ledningen, såväl som finansiella rapporter. Bisnode och de säljande aktieägarna avser inte att registrera värdepapper eller genomföra ett erbjudande till allmänheten i USA.
 
Ratos dotterbolag Bisnode har idag offentliggjort prospektet för sin börsnotering.
 
Erbjudandet i korthet:
  • Prisintervallet har fastställts till 31-37 kronor per aktie
  • Anmälningsperioden för allmänheten löper från och med den 16 oktober till och med den 26 oktober 2007
  • Anmälningsperioden för institutionella placerare löper från och med den 16 oktober till och med den 29 oktober 2007
  • Första dagen för handel på OMX Nordiska Börs Stockholm beräknad till den 30 oktober
 
Ratos ägarandel i Bisnode uppgår till 70%, motsvarande 84 412 286 aktier. Ratos avser att avyttra upp till 52,2% av sina aktier i Bisnode i samband med börsnoteringen, varav 45,6% ingår i grunderbjudandet och ytterligare 6,6% utgörs av en övertilldelningsoption.
 
Baserat på det koncernmässiga värdet av Bisnode per den 30 juni 2007 beräknas Ratos exitvinst att uppgå till mellan 250 Mkr och 500 Mkr, beroende på introduktionspris och om övertilldelnings­optionen utnyttjas. Den definitiva reavinsten kommer att justeras baserat på Ratos resultatandel fram till försäljningstill­fället samt eventuella omräkningsdifferenser.
 
Ratos kommer efter försäljningen äga mellan 31% och 36% av aktierna i Bisnode beroende på antalet sålda aktier vid börsintroduktionen.
 
För ytterligare information om Bisnodes börsnotering hänvisas till Bisnodes hemsida www.bisnode.com och www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden, där prospekt och anmälningssedlar kan erhållas.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef Ratos, 08-700 17 63
Lars Save, VD Bisnode, 08-558 059 00
ALLMÄNHETEN UTANFÖR SVERIGE ÄR INTE KVALIFICERADE ATT DELTA I ERBJUDANDET. UTANFÖR SVERIGE ÄR INFORMATIONEN ENDAST RIKTAD TILL PERSONER SOM I SIN DAGLIGA VERKSAMHET ÄR INVOLVERADE I FÖRVÄRV, INNEHAV, FÖRVALTNING OCH AVYTTRING AV INVESTERINGAR (SOM UPPDRAGSGIVARE ELLER AGENT) OCH SOM HAR PROFESSIONELL ERFARENHET AV FRÅGOR HÄNFÖRLIGA TILL INVESTERINGAR OCH ÄR (1) KVALIFICERADE INVESTERARE SÅSOM DEFINIERAT I ARTIKEL 86(7) FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 ("FSMA"), PERSONER SOM FALLER IN UNDER ARTIKEL 2.1 e(i), (ii) ELLER (iii) I ENLIGHET MED DIREKTIV 2003/71EC ("PROSPEKTDIREKTIVET") OCH (2) SOM I STORBRITANNIEN FALLER UNDER ARTIKEL 19(5) I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT FRÅN 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 ("THE ORDER") ELLER ÄR PERSONER SOM FALLER UNDER ARTIKEL 49(2)(a) TILL (d) ("HIGH NET WORTH COMPANIES, UNINCORPORATED ASSOCIATIONS ETC") ENLIGT THE ORDER (GEMENSAMT "RELEVANTA PERSONER"). EN PERSON SOM INTE ÄR EN RELEVANT PERSON SKALL INTE HANDLA UTIFRÅN, ELLER FÖRLITA SIG PÅ, DETTA DOKUMENT OCH DESS INNEHÅLL. INVESTERINGAR ELLER INVESTERINGSAKTIVITETER SOM DENNA KOMMUNIKATION HÄNFÖR SIG TILL ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR OCH KOMMER INGÅS MED RELEVANTA PERSONER. DENNA KOMMUNIKATION KONSTITUERAR INTE ETT ERBJUDANDE AV FÖRSÄLJNING ELLER TECKNING AV VÄRDEPAPPER I BISNODE.
 
Denna kommunikation och senare erbjudande är endast riktat till personer i en medlemsstat i Europeiska Unionen ("EU") vilka är "kvalificerade investerare" enligt artikel 2.1 e(i), (ii) eller (iii) i enlighet med Prospektdirektivet (Direktiv 2003/71EC) ("Kvalificerade Investerare").
 
Handelsbanken Capital Markets och UBS Investment Bank är endast rådgivare till Bisnode, Ratos AB (publ) och Bonnier AB med anledning av försäljningen och ansvarar inte inför någon annan än Bisnode, Ratos AB (publ) och Bonnier AB eller för rådgivning med anledning av försäljningen.