Bokslutskommuniké 2006

2007-02-22

 
  •        Resultat före skatt 3 234 (2 645) Mkr
  •        Vinst per aktie 15,50 kr (12,42)
  •        Föreslagen ordinarie utdelning 5,50 kr/aktie (4,19) samt extra utdelning om 5,50 kr/aktie
  •        Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen
  •        Börsnotering i Lindab har bidragit till exitresultat om 1 678 Mkr
  •        Anticimex, Jøtul, Medifiq Healthcare och RH/RBM nya innehav
  •        Ratos-aktiens totalavkastning +85%
  •        Beslut om en mer tillväxtorienterad strategi
 
 
Stockholm den 22 februari 2007
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 070-719 84 43