Årsstämma 11 april 2007

2007-03-07

Ratos årsstämma äger rum onsdagen den 11 april klockan 17.30 i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 28 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se.
 
Styrelse
Valberedningen föreslår nyval av Annette Sadolin och omval av styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Peggy Bruzelius har avböjt omval. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. Olof Stenhammar föreslås även som ordförande vid stämman.
 
Annette Sadolin, som föreslås för nyval, har en lång internationell karriär inom försäkringsbranschen och då främst från General Electric. Hon har bland annat ingått i styrelse och ledning för General Electrics återförsäkringsbolag i Europa, Asien och USA och varit VD för det danska bolaget GE Frankona. Hon pensionerade sig från GE 2003 och sitter idag i flera större bolags styrelser, bland andra Topdanmark, Dansk Standard och Lindab International AB. Annette Sadolin, som är född 1947, har en juristutbildning från Köpenhamns universitet. Hon är bosatt i Köpenhamn.
 
Av de föreslagna ledamöterna är Olof Stenhammar, som suttit i bolagets styrelse mer än 12 år, och bolagets VD Arne Karlsson beroende ledamöter. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg, är beroende av större ägare. Resterande fyra ledamöter är oberoende av Ratos och dess ledning.
 
För en mer ingående presentation av de föreslagna ledamöterna och av valberedningens arbete hänvisas till bolagets hemsida www.ratos.se
 
Utdelningsförslag
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (4,19) av serie A och B. Därutöver föreslås en extra utdelning om 5,50 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 16 april och utbetalning väntas då ske den 19 april.
 
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.
 
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 775 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 775 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
 
Därutöver föreslår styrelsen att stämman beslutar införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i nya innehav. Programmet föreslås genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.
 
 
 
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, Ordförande, 08-700 17 45