Årsstämma 11 april 2007

2007-04-12

Ratos årsstämma avhölls i går kväll i Berwaldhallen, Stockholm.
 
Val av styrelse
Stämman följde valberedningens förslag och beslutade att välja Annette Sadolin som ny ledamot av styrelsen och att välja om ledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Olof Stenhammar valdes även till styrelsens ordförande.
 
Av ledamöterna är Olof Stenhammar, som suttit i bolagets styrelse mer än 12 år, och bolagets VD Arne Karlsson beroende av bolaget och dess ledning. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg, är beroende av större ägare.
 
Utdelning
Stämman beslutade om en ordinarie utdelning om 5,50 kr per aktie (4,19) av serie A och B. Därutöver beslutades om en extra utdelning om 5,50 kr per aktie av serie A och B. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes den 16 april och utbetalning väntas ske den 19 april.
 
Återköp
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget.
 
Vid efterföljande konstituerande sammanträde beslutade styrelsen att ge VD, i samråd med ordföranden, ett mandat att genomföra återköp som överensstämmer med det mandat som styrelsen fått från stämman.
 
Incitamentsprogram
Stämman beslutade vidare att ställa ut högst 775 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till nyckelpersoner inom Ratos. Dessutom fattade stämman beslut om överlåtelse av högst 775 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
 
Vidare beslutade stämman att införa ett kontantavräknat optionsprogram relaterat till Ratos investeringar i nya innehav. Programmet kommer att genomföras genom utställande av syntetiska optioner vilka nyckelpersoner inom Ratos skall äga rätt att förvärva.
 
För ytterligare information:
Olof Stenhammar, ordförande, 08-700 17 45