Ratos valberedning och årsstämma 2007

2006-10-10

Ratos årsstämma kommer att avhållas den 11 april 2007 kl. 17.30 i Berwald­hallen, Stockholm. I enlighet med beslut på Ratos årsstämma den 4 april 2006 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valbered­ning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som samman­kallande. I valbered­ningen ingår:
  •  Jan-Erik Erenius som företrädare för AMF Pension
  •  Annika Andersson som företrädare för Fjärde AP-fonden
  •  Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
  •  Jan Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
  •  Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
  •  Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse.
 
I enlighet med årsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2007 års årsstämma avseende:
  •  val av styrelse
  •  val av styrelseordförande
  •  arvode till styrelse och revisorer
  •  val av ordförande för stämman.
 
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till lena.elfstrom@ratos.se (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "Ratos Valberedning, Lena Elfström, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm".
 
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på stämman skall inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) i god tid före offentliggörandet av kallelsen till stämman som beräknas ske den 7 mars 2007.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Olof Stenhammar, Styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45