Ratos säljer Gadelius

2006-09-11

Ratos har idag tecknat avtal om försäljning av det japanska handelshuset Gadelius. Köpare är ett svenskt privatkonsortium bestående av personer med lång industriell erfarenhet från svensk-japanska affärsrelationer. Försäljnings­beloppet uppgår till ca 190 Mkr.
 
Ratos ursprungliga investering i Gadelius genomfördes 2001 i samband med Ratos och 3i:s gemen­samma förvärv av Atle. Våren 2004 förvärvade Ratos 3i:s 50-procentiga andel av Gadelius varvid bolaget blev ett helägt dotterbolag till Ratos.
 
Under innehavsperioden har Gadelius ledning, som tillträdde år 2002, genomfört ett omstrukturer­ings­arbete i syfte att effektivisera och renodla verksamheten. Bolaget har under Ratos ägande bland annat genomfört rationaliseringar i rörelsekapitalbindning och omkostnader, etablerat ett för rörel­sen gemensamt affärsstöd och lanserat nya långsiktigt lovande agenturer på den japanska marknaden. Samtidigt som dessa förändringar genomförts har bolaget haft att hantera en svag ekonomisk utveck­ling i Japan. Gadelius VD Hans Porat kommer att fortsätta att leda företaget även efter försäljningen.
 
-    Mot bakgrund av de omständigheter Gadelius under de senaste fem åren haft att arbeta under är vi mycket
      imponerade över ledningens förmåga att fortsatt utveckla och förbättra verksamheten, kommen­terar Ratos VD
     Arne Karlsson.
 
Gadelius förvärvas av ett konsortium bestående av privatpersoner med lång erfarenhet från svensk-japanska handelsförbindelser och industriell utveckling. Konsortiet leds av Bo Dankis, tillträdande koncernchef för kemiföretaget Perstorp AB, med tidigare erfarenhet från bland annat just Gadelius och ABB Japan.
 
-    Den nya ägarkonstellationen har stor kunskap om Gadelius och svensk-japanska affärs­relationer. Ägarna har
     tillsammans med bolagets ledning de bästa förutsättningar att förvalta Gadelius mångåriga historia som ett ledande
     japanskt handelshus, kommenterar Ratos VD Arne Karlsson.
 
Dagens affär innebär ett exitresultat för Ratos om ca -10 Mkr. Den genomsnittliga årliga avkast­ningen (IRR) på investeringen blev 2%. Räknat i Yen var avkastningen (IRR) 4%.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 43
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39