Ratos frigör 577 Mkr genom refinansiering av Lindab

2006-02-03

Genom ett inlösenförfarande kommer ägarna i Lindab att frigöra totalt 1,2 miljarder kronor. Inlösenförfarandet möjliggörs av bolagets framgångsrika utveckling och starka kassaflöde. Ratos, som äger 48% av Lindab, erhåller 577 Mkr till följd av inlösenförfarandet.
Våren 2001 köpte Ratos tillsammans med Skandia Liv, Sjätte AP-fonden och delar av Lindabs ledning ut Lindab, som då omsatte ca 5 mdr kr, från börsen. Efter en omfattande omorganisation och satsningar på såväl försäljning som produktion på delvis nya marknader i Central- och Östeuropa har Lindab under de senaste åren uppvisat en god utveckling. Under 2005 förvärvade Lindab Astron Building Systems, med en omsätt­ning på drygt 1 miljard kr. I dag omsätter Lindab ca 7 mdr kr.  Sammanlagt har Ratos investerat 1 059 Mkr i Lindab.
 
Såväl Lindabs försäljning som lönsamhet och kassaflöde har förbättrats varvid koncernens lån har kunnat amorteras. Bolagets räntebärande nettoskulder i förhållande till resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgår idag till ca 2,2 jämfört med 4,8 vid utgången av 2001. Ägarna har nu, tillsammans med styrelsen och företagsledningen, beslutat att skapa en effektivare kapitalstruktur. Ett nytt kredit­avtal ingås därför med ett konsortium av banker och styrelsen föreslår Lindabs bolagsstämma att genomföra ett inlösenförfarande. Lindab ges genom kreditavtalet tillgång till ett beviljat kreditutrym­me som täcker koncernens hela kreditbehov över ett antal år framöver. Genom det nya avtalet erhåller Lindab dessutom förmånligare räntevillkor än i tidigare kreditavtal.
 
I Ratos medför inlösenförfarandet redovisningsmässigt att Ratos koncernmässigt bokförda värde på Lindab minskar med 577 Mkr. Samtidigt ökar Ratos likvida medel med motsvarande belopp.
 
- Det är naturligtvis ytterst tillfredsställande att genom den föreslagna inlösen i Lindab redan idag kunna realisera delar av värdeökningen i bolaget, säger Ratos VD Arne Karlsson. Att detta nu är möjligt beror på Lindabs framgångar under de senaste åren, vilka i första hand är den synnerligen kompe­tenta företagsledningens förtjänst. Vi ser nu fram emot fortsatt tillväxt och lönsamhets­förbättring i Lindab.
 
Lindab är Europas ledande tillverkare av komponenter och system i stål för ventilation och andra byggnadskonstruktioner, inklusive kompletta byggnader.
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39