Refinansiering av Hägglunds Drives frigör 1 miljard kr

2006-11-01

Ratos har beslutat att genomföra en refinansiering av Hägglunds Drives. Refinansieringen möjliggörs av de senaste årens mycket framgångsrika utveckling och positiva utsikter för kommande år.
 
Hägglunds Drives, som till 100% ägs av Ratos, utvecklar, tillverkar och säljer hydrauliska drivsystem och motorer. Bolaget vänder sig till kunder inom bland annat gruv- och materialhantering, marin och offshore, papper och massa samt sockerindustrin.
 
Under de senaste fem åren har bolagets försäljning ökat med ca 11% per år och beräknas för 2006 att uppgå till 1,5 mdr kr (1,2). Antalet anställda har under 2006 ökat med 14% till nära 650. Merparten av de anställda arbetar vid Hägglunds Drives produktionsanläggning i norrländska Mellansel. Mer än 90% av Hägglunds Drives försäljning går på export. Bolaget tilldelades under hösten det prestigefyllda priset "Export Hermes 2006".
 
-    Hägglunds Drives har flera goda år bakom sig, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vi bedömer att denna utveckling kommer att fortsätta. Tillsammans med bolagets styrelse och ledning har vi analyserat Hägglunds Drives kommande kapitalbehov. Den struktur vi nu skapar tillgodoser bolagets kapitalbehov för investeringar och fortsatt tillväxt. Samtidigt frigör Ratos resurser för nya investeringar.
 
Bakom Hägglunds Drives starka tillväxt ligger bland annat Kinas stora investeringsbehov, den kraftigt ökade efterfrågan på etanol vilken i sin tur gynnar sockerindustrin samt satsningar som idag sker inom offshore­industrin. Hägglunds Drives produkter möter de krav på höga vridmoment, robusthet och varvtalsreglering som ställs på bland annat drivsystem för materialhanterings­utrustning och transportörer.
 
-    Vi är självklart mycket nöjda med de senaste årens utveckling, säger bolagets VD Per Nordgren. Jag är särskilt stolt över att vi står oss så väl i den internationella konkurrensen. Nu ser vi framför oss en fortsatt god tillväxt i Asien, Sydamerika och i Nordamerika och vi arbetar därför vidare med rekrytering av kvalificerad personal till vår verksamhet i Mellansel samt till alla våra säljbolag som finns representerade i ett 20-tal länder.
 
Hägglunds Drives omsättning uppgick 2005 till 1 175 Mkr och beräknas i år att nå 1,5 mdr kronor. Resultatet (EBITA) 2005 var 175 Mkr och för det första halvåret 2006 127 Mkr (53). Efter refinansieringen av företaget kommer koncernens nettoskuld att uppgå till ca 1,2 mdr kronor.
 
För Ratos del innebär refinansieringen ingen resultatmässig effekt. Det koncernmässigt bokförda värdet av Hägglunds Drives kommer däremot att justeras ned med ett belopp som motsvarar utskiftningen. Det bokförda värdet kommer därmed att bli negativt och uppgå till ca -600 Mkr (baserat på senast publicerade delårsrapport i Ratos).
 
För ytterligare information kontakta:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Per Nordgren, VD Hägglunds Drives, 070-398 16 06