Lindab noteras idag

2006-12-01

Lindab-aktien noteras från och med idag på Stockholmsbörsen. Erbjudandets slutliga pris har fastställts till 110 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde för Lindab om 8 658 Mkr.
 
Ratos har i erbjudandet avyttrat 45% av sina aktier till ett sammanlagt värde om 1 796 Mkr. Därutöver har Ratos ställt ut en övertilldelningsoption på ytterligare 1 973 349 aktier till kursen 110 kr per aktie, som kan utnyttjas under en period om 30 dagar.
 
Baserat på det koncernmässiga värdet av Ratos innehav per den 30 september 2006 beräknas Ratos exitvinst att uppgå till mellan 1 300 Mkr och 1 500 Mkr beroende på om övertilldelningsoptionen utnyttjas. Den slutliga exitvinsten kommer att justeras med Ratos resultatandel fram till försäljnings­tillfället och eventuella omräkningsdifferenser. Den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) för Ratos sedan den ursprungliga investeringen 2001 har därmed uppgått till 30% för de nu sålda aktierna.
 
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas kommer det bokförda värdet på Ratos kvarvarande 17,7 miljoner aktier i Lindab, baserat på det koncernmässiga värdet per 30 september, att vara ca 470 Mkr. Ratos kvarvarande aktier motsvarar en ägarandel på ca 22,5% eller 25,0% i Lindab, beroende på om övertill­delningsoptionen utnyttjas eller inte.
 
Ratos har förbundit sig att inte sälja några ytterligare aktier i Lindab (förutom eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen) under en period om nio månader från och med idag.
 
För ytterligare information om Lindabs börsnotering hänvisas till Lindabs hemsida www.lindab.com/SEdefault.htm
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39
Kjell Åkesson, VD Lindab, 0431-850 00