Förslag om utskiftning av 1 500 Mkr till ägarna

2006-02-23

Ratos styrelse har beslutat föreslå årsstämman den 4 april 2006 att fatta beslut om en obligatorisk inlösen kombinerad med split. Inlösenbeloppet uppgår till 19 kr per aktie eller ca 1 500 Mkr. Samtidigt föreslår styrelsen en ordinarie utdelning om 9 kr per nuvarande aktie (8,50 kr), eller drygt 700 Mkr.
Utskiftningen görs genom en split av varje Ratos-aktie i två nya stamaktier och en s k inlösenaktie. Denna inlösenaktie kommer automatiskt att lösas in av Ratos för 19 kronor per inlösenaktie varefter aktieägaren alltså har kvar två Ratos-aktier.
 
Ratos, som är Nordens största börsnoterade private equity-bolag, investerar i medelstora och stora främst onoterade bolag i Norden. Genom ett professionellt, aktivt och ansvarsfullt ägarutövande skall Ratos nå målet att varje enskild investering skall ge en årlig genomsnittlig avkastning (IRR) om minst 20%. Värde skapas i de tre förädlingsleden förvärv, utveckling och avyttring. Ratos investerar mellan 150 och 1 500 Mkr i eget kapital i varje enskild investering. Antalet investeringar skall uppgå till mellan 15 och 20.
 
Sedan i december 1998, då styrelsen fattade beslut om att bolaget skulle förändra sin strategiska inriktning och bli ett s k private equity-bolag, har Ratos utvecklats väl. Under åren 1999-2005 har det genomsnittliga resultatet före skatt uppgått till nära 1,9 miljarder kronor, den genomsnittliga årliga avkastningen (IRR) på avyttrade investeringar till 29% och totalavkastningen på Ratos-aktien till +420%.
 
Den goda utvecklingen har medfört att värdet på Ratos tillgångar successivt ökat. Detta har i sin tur fått konsekvenser för möjligheterna att fortsätta arbeta inom ramen för den nuvarande investeringsstrategin, som varit i princip oförändrad sedan 1999. Att förändra strategin mot större genomsnittliga investeringar eller ett utökat antal portföljbolag skulle medföra betydande förändringar i förhållande till nuvarande inriktning.
 
- Vår strategi har hittills varit lyckosam, säger Ratos VD Arne Karlsson. Vår investeringsinriktning och den del av bolagsmarknaden där vi agerar har visat sig kunna skapa de goda avkastningsmöjligheter vi bedömde fanns när strategiskiftet inleddes 1999. Att nu börja göra större genomsnittliga investeringar skulle innebära att vi går upp i ett segment med en väsentligt tuffare konkurrens om ett påtagligt färre antal investeringsobjekt. Skall vi istället utöka antalet investeringar i portföljen måste vi förändra organisationen på ett sätt som innebär att vi upphör att vara en högkvalificerad specialistorganisation. Enligt styrelsens och ledningens uppfattning kommer vi i båda dessa fall att försämra möjligheterna att fortsätta skapa en hög avkastning åt våra aktieägare. Jag är därför glad att styrelsen genom detta förslag till utskiftning möjliggör för oss att fortsätta arbeta med den hittillsvarande framgångsrika strategiska inriktningen.
 
Ratos styrelse har också beslutat föreslå årsstämman en ordinarie utdelning om 9 kronor per nuvarande aktie (8,50).
 
- Styrelsens förslag skall ses mot bakgrund av vår målsättning att även fortsättningsvis ha en offensiv utdelningspolitik, säger Olof Stenhammar. Det innebär att Ratos aktieägare, utöver den föreslagna utskiftningen av kapital, skall vänta sig att styrelsen även framöver kommer att verka för en god utdelningstillväxt.
 
Beslut om utdelning och inlösen fattas på Ratos årsstämma den 4 april. Enligt den preliminära tidsplanen för utdelning och inlösen kommer Ratos aktieägare att erhålla den ordinarie utdelningen om 9 kr per nuvarande aktie omkring den 12 april. Efter den 20 april beräknas varje nuvarande Ratos-aktie handlas som två ordinarie aktier och en inlösenaktie. Handel i inlösenaktierna pågår därefter under ca tre veckor. Omkring den 22 maj kommer Ratos att lösa in inlösenaktierna för 19 kronor styck.
 
För ytterligare information
Olof Stenhammar, styrelseordförande Ratos, +46 8 700 17 45
Arne Karlsson, VD Ratos, +46 8 700 17 00