Delårsrapport januari-mars 2006

2006-05-11

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
 

  • Resultat före skatt 549 (490) Mkr
  • Vinst per aktie 2,47 kr (2,82) (justerat för split och inlösen)
  • Mycket stark utveckling i portföljbolagen
  • Refinansiering genomförd i Lindab
  • Ratos-aktiens totalavkastning +31%
  • Split och inlösen genomförda efter periodens slut
 
 
Stockholm den 11 maj 2006
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63