Delårsrapport januari-juni 2006

2006-08-24

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
 
 
  •      Resultat före skatt 1 048 (1 081) Mkr
  •      Vinst per aktie 4,57 kr (f.å. 5,77 justerat för split och inlösen)
  •      Fortsatt mycket stark utveckling i portföljbolagen
  •      Jøtul nytt innehav
  •      Split och inlösen slutförd
  •      Ratos-aktiens totalavkastning +20%
  •      Avtal om förvärv av Perlos Healthcare efter periodens slut
 
 
Stockholm den 24 augusti 2006
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63