Bokslutskommuniké 2005

2006-02-23

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS kl 10.00, tele nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)
  •         Högsta resultatet någonsin - resultat före skatt 2 601 (2 325) Mkr
  •         Vinst per aktie 26,27 kr (26,75)
  •         Föreslagen ordinarie utdelning 9,00 kr per aktie (8,50)
  •         Förslag om utskiftning av 1 500 Mkr till aktieägarna, motsvarande 19 kr per aktie
  •         Fortsatt stark utveckling i portföljbolagen
  •         Anticimex, Arcus och Bisnode nya innehav
  •         Ratos-aktiens totalavkastning +43%
 
 
Stockholm den 23 februari 2006
Ratos AB (publ)
 
Arne Karlsson
Verkställande direktör
 
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-chef, 08-700 17 63