Årsstämma 4 april 2006

2006-03-01

Ratos årsstämma äger rum tisdagen den 4 april klockan 17.30 i Berwaldhallen, Stockholm. Kallelsen i sin helhet finns att tillgå på www.ratos.se där även anmälan kan ske. Fullständiga bolagsstämmohandlingar finns fr o m den 21 mars tillgängliga på Ratos huvudkontor samt på www.ratos.se.
Styrelse
Valberedningen föreslår omval av de befintliga styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till styrelsens ordförande föreslås Olof Stenhammar. Olof Stenhammar föreslås även som ordförande vid stämman. Av de föreslagna ledamöterna är samtliga utom Arne Karlsson oberoende av Ratos och dess ledning. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg, är beroende av större ägare.
 
Utdelningsförslag 9,00 kr
Styrelsen föreslår en utdelning om 9,00 kr per aktie (8,50) av serie A och B. Avstämningsdag för utdelning är beräknad till den 7 april och utbetalning väntas ske den 12 april.
 
Inlösen, split och fondemission
Styrelsen föreslår en obligatorisk inlösen kombinerad med split och fondemission. En split 3:1 där en Ratos-aktie delas i två nya ordinarie aktier och en inlösenaktie föreslås genom­föras med avstämnings­dag den 24 april. Utbetalning av likvid för inlösen med 19 kr per inlösenaktie beräknas ske den 22 maj.
 
Återköp
Styrelsen föreslår stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års ordinarie bolagsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget. Syftet med återköpen är att ge styrelsen ökat handlings­utrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare.
 
Incitamentsprogram
Styrelsen föreslår beslut om utställande av högst 500 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till högst 15 nyckelpersoner inom Ratos. Optionsköpen avses delvis att subventioneras. Dessutom föreslås stämman fatta beslut om överlåtelse av högst 500 000 aktier i bolaget i samband med att lösen av ovan nämnda optioner påkallas.
 
Ändrad bolagsordning
Med anledning av att en ny aktiebolagslag har trätt i kraft föreslår styrelsen att bolaget antar en ny, anpassad, bolagsordning.
 

 

Valberedning
Valberedningen föreslår att bolagets ordförande får i uppdrag av bolagsstämman att i samråd med bolagets större aktieägare utse en valberedning inför ordinarie bolagsstämma 2007. Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter varav bolagets ordförande är en. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie stämma 2007.
 
 
 
 
Ytterligare information:
Olof Stenhammar, styrelseordförande Ratos, 08-700 17 45
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 45