Årsstämma 4 april 2006

2006-04-05

Vid Ratos årsstämma som avhölls igår kväll fattades bl a nedanstående beslut.
Styrelse
I enlighet med Valberedningens förslag omvaldes de befintliga styrelseledamöterna Olof Stenhammar, Lars Berg, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Göran Grosskopf, Arne Karlsson (VD), Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg. Till styrelsens ordförande valdes Olof Stenhammar. Av de nya ledamöterna är samtliga utom Arne Karlsson oberoende av Ratos och dess ledning. Två av ledamöterna, Jan Söderberg och Per-Olof Söderberg, är beroende av större ägare.
 
Utdelningsförslag 9,00 kr
Årsstämman fastställde en utdelning om 9,00 kr per aktie (8,50) av serie A och B. Avstämningsdag för utdelning är beräknad till den 7 april och utbetalning väntas ske den 12 april.
 
Inlösen, split och fondemission
Årsstämman fattade vidare beslut om en obligatorisk inlösen kombinerad med split och fondemission. En split 3:1 där en Ratos-aktie delas i två nya ordinarie aktier och en inlösenaktie kommer att genomföras med avstäm­ningsdag den 24 april. Utbetalning av likvid för inlösen med 19 kr per inlösenaktie beräknas ske den 22 maj.
 
Återköp
Årsstämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om att, före nästa års årsstämma, återköpa högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 7% av samtliga aktier i bolaget.
 
Incitamentsprogram
Beslut fattades om att ställa ut högst 500 000 köpoptioner på återköpta Ratos-aktier att överlåtas för en marknadsmässig premie till högst 15 nyckelpersoner inom Ratos.
 
Ändrad bolagsordning
Med anledning av att en ny aktiebolagslag har trätt i kraft antog årsstämman en ny, anpassad, bolagsordning.
 
Valberedning
I enlighet med Valberedningens förslag får bolagets ordförande i uppdrag att i samråd med bolagets större aktie­ägare utse en valberedning inför årsstämman 2007. Valberedningen skall bestå av minst fyra ledamöter varav bolagets ordförande är en. Valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före ordinarie stämma 2007.
 
Ytterligare information:
Anna-Karin Celsing, Informationschef, 08-700 17 49