Ägande i Lindab 22,5%

2006-12-07

Övertilldelningsoptionen som Ratos ställt ut i samband med Lindabs börsnotering har nu utnyttjats. Ratos har därmed i samband med börsnoteringen sammanlagt sålt 51% av sitt ursprungliga innehav i bolaget för priset 110 kr per aktie och äger nu 22,5% av aktierna i Lindab.
 
Baserat på det koncernmässiga värdet av Ratos innehav per den 30 september 2006 beräknas Ratos sammanlagda exitvinst att uppgå till ca 1 500 Mkr. Den slutliga exitvinsten kommer att justeras med Ratos resultatandel fram till försäljningstillfället och eventuella omräkningsdifferenser, och kommer att ingå i Ratos resultat för fjärde kvartalet 2006.
 
Baserat på det koncernmässiga värdet per 30 september 2006 är det bokförda värdet på Ratos kvarvarande 17,7 miljoner aktier i Lindab ca 470 Mkr.
 
För ytterligare information om Lindabs börsnotering hänvisas till Lindabs hemsida www.lindab.com/SEdefault.htm
 
 
För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD Ratos, 08-700 17 00
Anna-Karin Celsing, Informationschef Ratos, 070-399 62 39