Ratos valberedning och bolagsstämma 2006

2005-10-03

Ratos ordinarie bolagsstämma kommer att avhållas den 4 april 2006 kl 17.30 i Berwaldhallen, Stockholm. I enlighet med beslut på Ratos bolagsstämma den 6 april 2005 meddelas härmed att bolagets större ägare mellan sig har utsett en valberedning med styrelsens ordförande Olof Stenhammar som sammankallande. I valberedningen ingår:
 
  •          Jan-Erik Erenius som företrädare för AMF Pension
  •          Pernilla Klein som företrädare för Tredje AP-fonden
  •          Olof Stenhammar som ordförande i Ratos styrelse
  •          Jan Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
  •          Per-Olof Söderberg som företrädare för eget och närståendes innehav
  •          Maria Söderberg som företrädare för Torsten Söderbergs stiftelse.
 
I enlighet med bolagsstämmans beslut skall valberedningen utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till stämman avseende:
 
  •          val av styrelse
  •          val av styrelseordförande
  •          arvode till styrelse och revisorer
  •          val av ordförande för stämman.
 
Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till lena.elfstrom@ratos.se (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "Ratos Valberedning, Lena Elfström, Ratos AB, Box 1661, 111 96 Stockholm".
 
För ytterligare information vänligen kontakta
Olof Stenhammar, telefon 08-700 17 45